انفجار در زیارتگاه لعل شهباز قلندر پاکستان با ۵۰ کشته

انفجار در زیارتگاه لعل شهباز قلندر پاکستان با ۵۰ کشته

انفجار در زیارتگاه لعل شهباز قلندر پاکستان با ۵۰ کشته