انصاری: شورای‌عالی سیاست‌گذاری موقتی بود/ ۲ شرط برای تداوم فعالیت

انصاری: شورای‌عالی سیاست‌گذاری موقتی بود/ ۲ شرط برای تداوم فعالیت

انصاری: شورای‌عالی سیاست‌گذاری موقتی بود/ ۲ شرط برای تداوم فعالیت