انتقاد کیهان از کارگردان «ماجرای نیمروز»/ نباید برابر جعفر پناهی تواضع به خرج دهی

انتقاد کیهان از کارگردان «ماجرای نیمروز»/ نباید برابر جعفر پناهی تواضع به خرج دهی

انتقاد کیهان از کارگردان «ماجرای نیمروز»/ نباید برابر جعفر پناهی تواضع به خرج دهی