امیر کویت خطاب به حریری: کمک‌هایمان به لبنان متوقف نمی‌شود

امیر کویت خطاب به حریری: کمک‌هایمان به لبنان متوقف نمی‌شود

امیر کویت خطاب به حریری: کمک‌هایمان به لبنان متوقف نمی‌شود