امیری: هنوز مشخص نیست که فردا وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شوند

امیری: هنوز مشخص نیست که فردا وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شوند

امیری: هنوز مشخص نیست که فردا وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شوند