العبادی خطاب به ترامپ: اجازه تعدی به حاکمیت خود را نمی‌دهیم

العبادی خطاب به ترامپ: اجازه تعدی به حاکمیت خود را نمی‌دهیم

العبادی خطاب به ترامپ: اجازه تعدی به حاکمیت خود را نمی‌دهیم