العبادی: خبرها علیه حشد الشعبی کذب بوده و در جهت تضعیف آن است

العبادی: خبرها علیه حشد الشعبی کذب بوده و در جهت تضعیف آن است

العبادی: خبرها علیه حشد الشعبی کذب بوده و در جهت تضعیف آن است