«الحشد الشعبی» حمله به نیروهایش در خاک عراق را تکذیب کرد

«الحشد الشعبی» حمله به نیروهایش در خاک عراق را تکذیب کرد

«الحشد الشعبی» حمله به نیروهایش در خاک عراق را تکذیب کرد