الجبیر: یک روز هم با ایران دشمنی نکردیم!

الجبیر: یک روز هم با ایران دشمنی نکردیم!

الجبیر: یک روز هم با ایران دشمنی نکردیم!