اسرائیل اطراف فرودگاه دمشق را بمباران کرد

اسرائیل اطراف فرودگاه دمشق را بمباران کرد

اسرائیل اطراف فرودگاه دمشق را بمباران کرد