اسرائیل: اسد اکثر خاک سوریه را تا ۲۰۱۸ بازپس می‌گیرد/ اشتباه محاسباتی کردیم

اسرائیل: اسد اکثر خاک سوریه را تا ۲۰۱۸ بازپس می‌گیرد/ اشتباه محاسباتی کردیم

اسرائیل: اسد اکثر خاک سوریه را تا ۲۰۱۸ بازپس می‌گیرد/ اشتباه محاسباتی کردیم