از این افراد دوری کنید!

از این افراد دوری کنید!
ما با شناسایی روابط سمی و پرهیز از ارتباط با اشخاصی که احساس خوبی از بودن کنار آن ها نداریم آرامش و شادی را در زندگی تجربه کنیم. یک مشاور نوجوان و خانواده گفت: ما با شناسایی روابط سمی و پرهیز از ارتباط با اشخاصی که احساس خوبی از بودن…

از این افراد دوری کنید!