اردوغان برای خرید سامانه موشکی S400 اوایل مارس به روسیه می‌رود

اردوغان برای خرید سامانه موشکی S400 اوایل مارس به روسیه می‌رود

اردوغان برای خرید سامانه موشکی S400 اوایل مارس به روسیه می‌رود