ادعای تکراری جان بولتون: برجام ارزش حفظ کردن ندارد

ادعای تکراری جان بولتون: برجام ارزش حفظ کردن ندارد

ادعای تکراری جان بولتون: برجام ارزش حفظ کردن ندارد