اختصاص 100 میلیارد برای تجهیز آتش نشانی ها

اختصاص 100 میلیارد برای تجهیز آتش نشانی ها
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب بودجه سال آینده برای تجهیزات آتش نشانی ها اختصاص دادند.

اختصاص 100 میلیارد برای تجهیز آتش نشانی ها