اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز آتش نشانی های سراسر کشور

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز آتش نشانی های سراسر کشور

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز آتش نشانی های سراسر کشور