احمدی نژاد: اگر مانع نمی‌ شدند همه ثروت‌ ها را تقسیم می‌ کردم!

احمدی نژاد: اگر مانع نمی‌ شدند همه ثروت‌ ها را تقسیم می‌ کردم!
محمود احمدی‌نژاد همچنان به دنبال تطهیر خود از اتهاماتی است که از سوی دادستان دیوان محاسبات علیه او اعلام شد. اگر مانع نمی‌ شدند همه ثروت‌ ها را تقسیم می‌…

احمدی نژاد: اگر مانع نمی‌ شدند همه ثروت‌ ها را تقسیم می‌ کردم!