ابطحی: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان پذیرفتند که هیچ یک حذف‌شدنی نیستند

ابطحی: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان پذیرفتند که هیچ یک حذف‌شدنی نیستند

ابطحی: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان پذیرفتند که هیچ یک حذف‌شدنی نیستند