ابراهيم يزدي: تداوم مشي دولت تدبير واميد مي‌تواند زمينه دستيابي به آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران را هموار سازد

ابراهيم يزدي: تداوم مشي دولت تدبير واميد مي‌تواند زمينه دستيابي به آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران را هموار سازد

ابراهيم يزدي: تداوم مشي دولت تدبير واميد مي‌تواند زمينه دستيابي به آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران را هموار سازد