ابتکار: خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان زیاد است

ابتکار:
خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان زیاد است

ابتکار:
خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان زیاد است