آیت الله هاشمی‌شاهرودی هتک حرمت شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد

آیت الله هاشمی‌شاهرودی هتک حرمت شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد

آیت الله هاشمی‌شاهرودی هتک حرمت شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد