آیت الله موسوی‌خویینی‌ها: مخالفان دولت جنگ می‌گفتند «کوپنیست» یعنی «کمونیست»

آیت الله موسوی‌خویینی‌ها: مخالفان دولت جنگ می‌گفتند «کوپنیست» یعنی «کمونیست»

آیت الله موسوی‌خویینی‌ها: مخالفان دولت جنگ می‌گفتند «کوپنیست» یعنی «کمونیست»