آیت‌الله صافی: وزارت ارشاد از انتشار کتاب‌های نامربوط جلوگیری کند

آیت‌الله صافی:
وزارت ارشاد از انتشار کتاب‌های نامربوط جلوگیری کند

آیت‌الله صافی:
وزارت ارشاد از انتشار کتاب‌های نامربوط جلوگیری کند