آیت‌الله سیفی مازندرانی: حصر سران فتنه از نظر فقهی مشروع است/ کمترین مجازات آنها حبس است

آیت‌الله سیفی مازندرانی:
حصر سران فتنه از نظر فقهی مشروع است/ کمترین مجازات آنها حبس است

آیت‌الله سیفی مازندرانی:
حصر سران فتنه از نظر فقهی مشروع است/ کمترین مجازات آنها حبس است