آیا می توان همزمان با سربازی به دانشگاه نیز رفت؟

آیا می توان همزمان با سربازی به دانشگاه نیز رفت؟
هفته گذشته بود که رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از امکان تحصیل حین خدمت مشمولان سربازی در این دانشگاه خبر داد. هفته گذشته بود که رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی…

آیا می توان همزمان با سربازی به دانشگاه نیز رفت؟