آیا مردان متاهل سالم ترند؟!

آیا مردان متاهل سالم ترند؟!
ازدواج اگر یک سپر محافظ در برابر بیماری های قلبی نباشد، قطعا یک واکسن موثر است.

آیا مردان متاهل سالم ترند؟!