آينده مبهم زنان جويای کار

آينده مبهم زنان جويای کار
«يک لحظه خودتان را بگذاريد به جاي کارفرمايي که قرار است بين دو نفر مرد و زن (با فرض محال دسترسي به موقعيت شغلي برابر) انتخاب کرده که کدامشان را استخدام کند. از همين الان معلوم است سراغ کسي مي‌رود که نه قرار است براي مرخصي 6‌ماهه زايمان حقوق مطالبه ‌کند و نه با ۲۰‌سال کار بازنشسته مي‌شود!

آينده مبهم زنان جويای کار