آقای بختیار شما کجای این فوتبالی برابر خداداد؟

آقای بختیار شما کجای این فوتبالی برابر خداداد؟
مهرداد میناوند نسبت به صحبت‌های بختیار رحمانی در خصوص خداداد عزیزی واکنش نشان داد.

آقای بختیار شما کجای این فوتبالی برابر خداداد؟