آغاز شمارش معکوس برای آزادسازی کامل موصل

آغاز شمارش معکوس برای آزادسازی کامل موصل

آغاز شمارش معکوس برای آزادسازی کامل موصل