آزمایش موشکی ایران نقض قعطنامه نیست

آزمایش موشکی ایران نقض قعطنامه نیست
معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: آزمایش موشکی جدید در ایران اگر اتفاق هم افتاده باشد، نقض قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل نیست.

آزمایش موشکی ایران نقض قعطنامه نیست