آرای مردمی روز اول جشنواره اعلام شد

آرای مردمی روز اول جشنواره اعلام شد
نتیجه شمارش آرای فیلم های نمایش داده شده در روز نخست سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

آرای مردمی روز اول جشنواره اعلام شد