آخوندی: طرح‌های عجیبی درباره انتقال آب از دریای عمان به مرکز کشور می‌شنویم/ سیاست رشد جمعیت سواحل باید اجرا شود

آخوندی: طرح‌های عجیبی درباره انتقال آب از دریای عمان به مرکز کشور می‌شنویم/ سیاست رشد جمعیت سواحل باید اجرا شود

آخوندی: طرح‌های عجیبی درباره انتقال آب از دریای عمان به مرکز کشور می‌شنویم/ سیاست رشد جمعیت سواحل باید اجرا شود