آخرین تصویر از ابراهیم یزدی پیش از مرگ

آخرین تصویر از ابراهیم یزدی پیش از مرگ
دکتر «ابراهیم یزدی» وزیر خارجه‌ی دولت موقت درگذشت. آخرین تصویر از ابراهیم یزدی پیش از مرگ وی نخستین وزیر خارجه نظام جمهوری اسلامی بود که در ٨۶ سالگی در ترکیه…

آخرین تصویر از ابراهیم یزدی پیش از مرگ