آتش سوزی در مترو لندن شبکه حمل و نقل را مختل کرد

آتش سوزی در مترو لندن شبکه حمل و نقل را مختل کرد

آتش سوزی در مترو لندن شبکه حمل و نقل را مختل کرد