واکنش بازارهای جهانی به انتخاب ماکرون / صعود ارزش یورو

واکنش بازارهای جهانی به انتخاب ماکرون / صعود ارزش یورو واکنش بازارهای جهانی به انتخاب ماکرون / صعود ارزش یورو