گله بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

گله بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیکعکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از حرکت گله بزها و چوپان در زمین پر از برف در ترکیه اختصاص یافته است. گله بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیک