چین: آمریکا فورا استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی را متوقف کند

چین: آمریکا فورا استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی را متوقف کند چین: آمریکا فورا استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی را متوقف کند