بیانیه ستاد انتخابات روحانی پیرامون لغو سخنرانی مجید انصاری در کرمان

بیانیه ستاد انتخابات روحانی پیرامون لغو سخنرانی مجید انصاری در کرمان بیانیه ستاد انتخابات روحانی پیرامون لغو سخنرانی مجید انصاری در کرمان