ترامپ با پادشاه عربستان تماس تلفنی برقرار کرد

ترامپ با پادشاه عربستان تماس تلفنی برقرار کرد ترامپ با پادشاه عربستان تماس تلفنی برقرار کرد

آمریکا پشت عربستان را خالی کرد

آمریکا پشت عربستان را خالی کرد آمریکا پشت عربستان را خالی کرد

بوریس‌جانسون دولت عربستان را متهم کرد

بوریس‌جانسون دولت عربستان را متهم کرد بوریس‌جانسون دولت عربستان را متهم کرد

ایران به زودی عربستان را اشغال خواهد کرد!

ایران به زودی عربستان را اشغال خواهد کرد! ایران به زودی عربستان را اشغال خواهد کرد!