قاسمی با خانواده قربانیان ساختمان گرنفل ابراز همدردی کرد

قاسمی با خانواده قربانیان ساختمان گرنفل ابراز همدردی کرد قاسمی با خانواده قربانیان ساختمان گرنفل ابراز همدردی کرد

رییس جمهور از ساختمان فروریخته پلاسکو بازدید کرد

رییس جمهور از ساختمان فروریخته پلاسکو بازدید کرد رییس جمهور از ساختمان فروریخته پلاسکو بازدید کرد

تجاوز جنسی در ساختمان پارلمان انگلیس غوغا کرد

تجاوز جنسی در ساختمان پارلمان انگلیس غوغا کرد تجاوز جنسی در ساختمان پارلمان انگلیس غوغا کرد  ساختمان پارلمان انگلیس مکانی برای ورود و خروج افراد سیاسی و تصمیم گیرنده برای کل کشور انگلستان است و […]