ایوانکا ترامپ با قربانیان حمله لندن اعلام همبستگی کرد

ایوانکا ترامپ با قربانیان حمله لندن اعلام همبستگی کرد ایوانکا ترامپ با قربانیان حمله لندن اعلام همبستگی کرد

روسیه گزارش رویترز را درباره حمله شیمیایی به خان شیخون رد کرد

روسیه گزارش رویترز را درباره حمله شیمیایی به خان شیخون رد کرد روسیه گزارش رویترز را درباره حمله شیمیایی به خان شیخون رد کرد

مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد

مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد

آلمان برای یافتن مظنون تونسی حمله به بازار کریسمس جایزه تعیین کرد

آلمان برای یافتن مظنون تونسی حمله به بازار کریسمس جایزه تعیین کرد آلمان برای یافتن مظنون تونسی حمله به بازار کریسمس جایزه تعیین کرد

پلیس آلمان راننده کامیون مظنون به حمله به بازار کریسمس را دستگیر کرد

پلیس آلمان راننده کامیون مظنون به حمله به بازار کریسمس را دستگیر کرد پلیس آلمان راننده کامیون مظنون به حمله به بازار کریسمس را دستگیر کرد