ترامپ نتانیاهو را به کاخ سفید دعوت کرد

ترامپ نتانیاهو را به کاخ سفید دعوت کرد ترامپ نتانیاهو را به کاخ سفید دعوت کرد