بروجردی: همه‌پرسی کردستان عراق اشتباه راهبردی بود/ به نصیحت‌ها گوش نکردند

بروجردی: همه‌پرسی کردستان عراق اشتباه راهبردی بود/ به نصیحت‌ها گوش نکردند بروجردی: همه‌پرسی کردستان عراق اشتباه راهبردی بود/ به نصیحت‌ها گوش نکردند