چین با تحریم های یکجانبه علیه کره شمالی مخالفت کرد

چین با تحریم های یکجانبه علیه کره شمالی مخالفت کرد چین با تحریم های یکجانبه علیه کره شمالی مخالفت کرد