چین: آمریکا فورا استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی را متوقف کند

چین: آمریکا فورا استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی را متوقف کند چین: آمریکا فورا استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی را متوقف کند

چین زیردریایی تجسسی امریکا را آزاد می کند

چین زیردریایی تجسسی امریکا را آزاد می کند چین زیردریایی تجسسی امریکا را آزاد می کند