چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند؟

چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند؟براساس گزارش دیوان محاسبات، طی ماه‌های سال 1394 یارانه تعداد 3 میلیون و 235 هزار و 456 نفر قطع شد و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام دولت، حدود […]

چند موتورسیکلت در تهران تردد دارند؟/ چقدر از آلودگی هوا را آنها ایجاد می کنند؟

چند موتورسیکلت در تهران تردد دارند؟/ چقدر از آلودگی هوا را آنها ایجاد می کنند؟ چند موتورسیکلت در تهران تردد دارند؟/ چقدر از آلودگی هوا را آنها ایجاد می کنند؟