پیشنهاد تغییر نام فرودگاه کرمان به آیت الله هاشمی رفسنجانی

پیشنهاد تغییر نام فرودگاه کرمان به آیت الله هاشمی رفسنجانی پیشنهاد تغییر نام فرودگاه کرمان به آیت الله هاشمی رفسنجانی