پوتین: اسد از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده نکرده است

پوتین: اسد از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده نکرده است پوتین: اسد از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده نکرده است