پزشکیان : چرا افرادی که در زمان فساد بابک زنجانی مسئول بودند محاکمه نمی‌شوند؟

پزشکیان : چرا افرادی که در زمان فساد بابک زنجانی مسئول بودند محاکمه نمی‌شوند؟ پزشکیان : چرا افرادی که در زمان فساد بابک زنجانی مسئول بودند محاکمه نمی‌شوند؟