۴۵ کشته و مجروح طی انفجار در زیارتگاه شیعیان بلوچستان پاکستان

۴۵ کشته و مجروح طی انفجار در زیارتگاه شیعیان بلوچستان پاکستان ۴۵ کشته و مجروح طی انفجار در زیارتگاه شیعیان بلوچستان پاکستان